Celý mozek mušky octomilky zobrazen elektronovým mikroskopem

Snímky s vysokým rozlišením, na kterých se objevují synaptická spojení a nové typy neuronů, slibují možnost zmapování kompletního konektomu této mušky.

Snímek elektronové mikroskopie odhalující neuronová spojení v mozku samičky mušky octomilky
Databáze snímků elektronové mikroskopie odhaluje neuronová spojení v rozsahu celého mozku samičky octomilky. Na tomto snímku jsou jednotlivé typy Kenyonových buněk (KC) v hlavním kalichu houbovitého tělesa barevně označeny: αβc-KC buňky jsou zelené, αβs-KC buňky jsou žlutohnědé a gamma-KC buňky jsou modré. Bílé šipky ukazují viditelná místa presynaptického uvolnění. (Courtesy ZHENG ET AL. 2017)

21 miliónů takovýchto obrázků, které tvoří datovou sadu jediného samičího mozku mušky octomilky, nabízí nebývalý pohled na mozkové buňky a jejich spoje, které jsou základem chování tohoto zvířete. Využitím elektronové mikroskopie v rozsahu celého mozku mohli výzkumníci popsat všechny neuronové vstupy do oblasti, která souvisí s učením, dále přezkoumat, jak těsně jsou neurony v této oblasti seskupeny a identifikovat nový typ buněk.

"Jedná se dosud o největší mozek, který byl celý zobrazen ve vysokém rozlišení," říká Davi Bock z výzkumného střediska Janelia v americkém Ashburn. On a jeho kolegové zveřejnili předběžnou zprávu o svých výsledcích na serveru bioRxiv 22. května 2017.

Výzkumné středisko Janelia
Výzkumné středisko Janelia
Výzkumné středisko v americké Virginii, se zabývá oblastí kognitivních neurověd, která se nazývá mechanistická kognitivní neurověda, anglicky "mechanistic cognitive neuroscience". Pomocí elektronové mikroskopie generují mnoha milionové sady snímků s tak vysokým rozlišením, které jim dovoluje analyzovat propojení neuronů v celém mozku malých organismů jako hlístice nebo muška octomilka, případně určitých částí mozků větších zvířat. Tímto způsobem se snaží zkoumat vztah mezi tím, jak jsou neurony anatomicky propojeny a jak zpracovávají informace, resp. jaká je souvislost s funkcí neuronových obvodů.
Středisko se do roku 2014 nazývalo "Janelia Farm Research Campus" nyní pouze "Janelia Research Campus".

Dřívější studie s využitím snímků elektronové mikroskopie s dostatečně vysokým rozlišením již odhalily zapojení celého mozku menších organismů, jako je hlístice, či larva mušky octomilky; u větších zvířat to byly některé sekce mozku mouchy či thalamu u kočky. Zobrazení úplného mozku mušky octomilky "je téměř o dva řády vyšší, než byl dosud největší mozek plně zmapovaný v tomto rozlišení, které umožňuje trasovat synaptickou konektivitu," napsali Bock a jeho kolegové v jejich zprávě.

Mozek mušky octomilky má prostorový objem 8 x 107 kubických mikrometrů. Pro představu 100 x 107 kubických mikrometrů má objem kostička o hraně 1 mm. Zobrazování v rozlišení nanometrů je "jako studování oblohy skrze stéblo slámy," říká Bock. "Abyste získali celý obraz musíte stéblo postupně přesouvat po celé obloze."

reklama

Bock a jeho kolegové používali specializovaný mikroskop zvaný TEMCA2, který byl vyzdvižen nad podlahu, aby mohl promítat větší obrazy. Ke snímání těchto obrazů vědci použili kamerový systém. S více kamerami a robotikou, která automatizovala manipulaci se vzorkem a proces snímání obrazu, systém dokázal procházet jednotlivé plátky mušího mozku mnohem rychleji než v předchozím nastavení.

"Tato práce naplňuje dlouhotrvající ambici katalogizovat komplexní sítě identifikovaných neuronů v mozku mušky octomilky," říká Ian Meinertzhagen z Univerzity Dalhousie ve východokanadském městě Halifax. "Je to sice stále ještě velmi náročný úkol, díky jeho ucelenosti se však žádná buňka v mozku nemůže schovat, aniž by byla identifikována, jako tomu bylo u všech předchozích přístupů," dodává Meinertzhagen. "To nám poskytuje základ pro analýzu funkce identifikovaných neuronů v neuronové síti, a zejména nám to umožní identifikovat příspěvek každého neuronu k výslednému chování mušky."

Žádná buňka se v mozku nemůže schovat, aniž by byla identifikována, jako tomu bylo u všech předchozích přístupů.

Ian Meinertzhagen, Univerzita Dalhousie, Halifax, Kanada

Vydaná zpráva líčí, jak výzkumný tým používal podmnožinu snímků, aby popsal synaptická spojení v houbovitém tělese mušky, což je oblast známá svojí rolí v procesu učení. Studiem kompletní sady čichových vstupů do houbovitého tělesa vědci identifikovali nový typ nervových buněk. Na rozdíl od jiných čichových neuronů, tento nový typ buňky, nazvaný MB-CP2, přijímá vstupy z jiných oblastí mozku mušky, včetně oddílů v Protocerebru zachytávajících projekce z očí a dalších orgánů.

Protocerebrum
Protocerebrum mušky octomilky
Protocerebrum je první částí mozku. Nachází se na vrchní straně hlavy, tvoří jej dva laloky (žluté až oranžové útvary na snímku), které vybíhají ve dva laloky optické. Střed je tvořen neuropilem. Na anteriodorzální straně v oblasti pars intercerebralis se vyskytují neurosekretické buňky. Po stranách pars intercerebralis se nacházejí takzvaná houbovitá tělesa (mushroom bodies, corpora pedunculata) tvořená interneurony. Další součástí protocerebra je centrální těleso, rovněž složené z interneuronů. Na bočních stranách je protocerebrum prodlouženo v optické laloky. Každý lalok se skládá ze tří neuropilů zvaných lamina, medula a lobula. Mezi nimi probíhají optické nervy, které se dvakrát kříží. Zmíněné neuropily mají zásadní význam pro vnímání světla a obrazu a s tím spojeného chování (např. navigace při letu).

Ryuta Mizutani, výzkumník z Tokaiské univerzity v Tokiu vysvětluje, že neurony MB-CP2 mohou v předchozích studiích chybět, protože ve světelné mikroskopii, kterou bylo houbovité těleso dosud zkoumáno, byly pomocí fluorescenčních sond značeny a vizualizovány pouze určité skupiny neuronů. V nové studii byl mozek mušky zcela obarven uranem a olovem a zdá se, že následná analýza odhalila chybějící neurony, nicméně k určení jejich funkce jsou zapotřebí další studie, dodává Mizutani.

Bockova skupina také zjistila, že neurony související se smyslem pachu byly v kalichu houbovitého tělesa seskupeny těsněji, než bylo pozorováno v předchozích projektech. To vyvolává otázky, zda se tyto neurony u jednotlivých mušek seskupují odlišně.

reklama

Dalším krokem je kompletní analýza celého mozku octomilky. "Dokážeme-li titěrnou práci urychlit pomocí počítačových algoritmů a automatizované inteligence, bude to reálné," řekl Mizutani. Zároveň také zmínil možnost aplikování této studie na mozek savců a zejména lidský mozek. "Náš mozek je v porovnání s muškou gigantický," řekl Mizutani. "Aplikace na větší mozek bude velkou výzvou."

Sdílení článku